Page 19 - Catalog FPT Smart Home
P. 19

Đèn LED Ốp Trần    Phù h p dùng đ­ chi u sáng  các khu v c như:
    ban công, hiên, snh, l i ra vào… Ti t ki m đi n năng
    cùng tính năng phân b ánh sáng đ	u kh p khu v c.

    · Đi n áp 220V - 50Hz, Công su t 40W
    · Nhi t đ màu (3000K - 6500K)
    · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC
    · Tu i th 25.000h
    · Kích thư c (500 x 120) mm                                                        OK Google, chuy­n màu đèn led dây sang vàng
     Đèn LED Panel     Dùng đ­ chi u sáng  khu v c r ng. Đi	u khi­n
     và hƒn gi toàn b h th ng chi u sáng, ho‚c
     m t s vùng theo th i gian th c.


     · Đi n áp 220V - 50Hz, Công su t 9W/ 40W
     · Nhi t đ màu (3000K - 6500K)
     · Tu i th 25.000h
     · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC
     · Ki­u dáng tròn, vuông, ch nh t                                                                       FPT Sma Home  18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24