Page 18 - Catalog FPT Smart Home
P. 18

Đèn LED Downlight                                  Đèn LED Bulb


    Dùng đ­ chi u sáng các không gian n i th t trong                  Kích thư c nh‰ g n giúp t i ưu chi u sáng m i
    nhà. Có th­ t t/ b t/ hƒn gi toàn b h th ng                   không gian. H màu RGB v i hơn 16 tri u màu s c
    chi u sáng ho‚c m t s vùng theo th i gian th c.                  khác nhau đáp ng m i nhu c u s  d ng.


    · Đi n áp 220V - 50Hz                                · Đi n áp 220V - 50Hz, Công su t 9W
    · Công su t 7W/ 9W, Nhi t đ màu (2700K ÷ 6500K)                  · Nhi t đ màu (3000K ÷ 6500K) + RGB
    · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC                         · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC
    · Tu i th 30.000h                                 · Tu i th 20.000h
    · Kích thư c khoét tr n Đèn Downlight (90/110mm), Đèn Xoay Góc (100mm)       · Kích thư c (60 x 110) mm

    Bộ LED Dây RGB                                   Đèn LED Tracklight    Đèn LED dây thông minh có th­ xem là sn                      Dùng đ­ chi u sáng t o đi­m nh n trong nhà.Có
    phm đư c ng d ng chính cho m c đích trang                     th­ đi	u khi­n và hƒn gi toàn b h th ng chi u
    trí, làm đƒp t i các gia đình 1 cách sáng t o.                   sáng, ho‚c m t s vùng theo th i gian th c.


    · Đi n áp 12VDC/ 220V- 50Hz                             · Đi n áp 220V - 50Hz, Công su t 20W/ 25W
    · Nhi t đ màu (2700K ÷ 6500K) + RGB                        · Nhi t đ màu (2700K ÷ 6500K)
    · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC                         · Tu i th 25.000h, Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC
    · Tu i th 25.000h                                 · Kích thư c 20W (170 x 120) mm, 25W (180 x 140) mm
    · Chi	u dài 5m/ 25m


             17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23