Page 16 - Catalog FPT Smart Home
P. 16

Hey Google, m đèn phòng ng€


                          OK Google, đóng rèm c a phòng ng€
                                              OK Google, b t k ch bn v	 nhà
             15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21