Page 21 - Catalog FPT Smart Home
P. 21

Cảm Biến Chuyển Động                                Cảm Biến Chuyển Động DC

     Dùng Điện                                     Dùng Pin

     Phát hi n tr ng thái chuy­n đ ng t cm bi n,                   Phát hi n tr ng thái chuy­n đ ng t cm bi n,
     có th­ xoay theo chi	u ngang hay chi	u d c.                    k t h p v i thi t b đ­ t o ng cnh chi u sáng
     K t h p v i thi t b đ­ t o ng cnh thông minh.                  thông minh, an ninh, báo đ ng.


     · Có th­ xoay theo nhi	u góc                            · Nh‰ g n, ch c ch n, d l p đ‚t và s  d ng
     · Ngun c p 220V-50Hz/ CR1632                           · Ngun c p 2 pin AAA/ 1.5V
     · Ch đ cm bi n ánh sáng: 0 ÷ 65000 lux                     · Góc phát hi n chuy­n đ ng 90/360 đ
     · Kích thư c (113x70x70) mm/ (110x62.4)mm - khoét tr n 90mm            · Kích thư c (64x64x26.5) mm     Cảm Biến Cửa                                    Nút Bấm Ngữ Cảnh Không Dây     Phát hi n tr ng thái c a, k t h p v i thi t b khác                 Đi	u khi­n thi t b thông minh trong
     đ­ t o ng cnh chi u sáng thông minh, an ninh,                   gia đình b n t m i nơi b n yêu thích.
     báo đ ng. D dàng l p đ‚t cm bi n.
                                               · T o ng cnh linh ho t v i nhi	u tr ng thái c€a nút
     · B t/ t t đèn, đóng rèm c a khi tr ng thái c a đang m / đóng            (nh n đơn, nh n đúp, nh n gi )
     · T o ng cnh, thi t l p khi tr ng thái c a đang m / đóng             · Ngun c p Pin CR2032
     · Nh‰ g n, ch c ch n và d thao tác l p đ‚t                     · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC
                                               · Kích thư c 6 nút (86 x86 x 10) mm, 1 nút (45 x45 x 12) mm
                                                                       FPT Sma Home  20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26