Page 23 - Catalog FPT Smart Home
P. 23

Ổ Cắm Thông Minh                                  Khóa Cửa Thông Minh


     Thi t b chuy­n đ i  c m thư ng thành  c m                    Khóa thông minh là sn phm khóa c a đi n t 
     thông minh, giúp cu c s ng d dàng hơn b ng                     giúp ngư i dùng d dàng đóng/m b ng phương
     cách đ‚t l ch b t t t thi t b vào đúng th i đi­m.                 th c m b ng vân tay, mã s , th„ t hay đi n tho i.

     · Nh‰ g n, an toàn cao, d dàng l p đ‚t, có đèn báo theo tr ng thái         · Ngun đi n 4 viên pin AA 1.5A, K t n i Zigbee
     · Đi n áp 220V-50Hz, Dòng đi n 16A, Công su t 3500W                · Vân tay lưu tr hơn 100 vân tay, Th„ t lưu hơn 100 cái
     · Ch u xung sét 0.5kV, Nhi t đ ho t đ ng -10 ÷ 45˚C                · S lư ng m t khu lên đ n 100

                                                                       FPT Sma Home  22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28