Page 14 - Catalog FPT Smart Home
P. 14

Công Tắc Cảm Ứng Athena                              Công Tắc Cảm Ứng Hera

    M‚t kính cư ng l c ch ng tr y, ch ng bám vân                    M‚t kính cư ng l c ph†ng ch ng tr y,
    tay đư c thi t k lõm  các nút mang l i cm                    ch ng bám vân tay, vi	n nhôm v i nhi	u
    giác tinh t và sang tr ng.                             màu s c đa d ng.

    · Đi n áp 220V - 50Hz                                · Đi n áp 220V - 50Hz
    · Công su t đ u ra mi nút 300W                          · Công su t đ u ra mi nút 150W
    · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC                         · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC
    · Ki­u dáng vuông/ ch nh t                            · Ki­u dáng vuông/ ch nh t

    Công Tắc Điều Khiển Rèm                               Ổ Cắm Âm Tường


    Dùng đ­ đi	u khi­n tr ng thái c€a đ ng cơ. K t n i có                ‡ c m âm tư ng m‚t kính cư ng l c ch ng
    dây v i đ ng cơ d ng ti p đi­m khô phù h p v i các                 xư c sang tr ng, thi t k v a v‚nh u h t các
    đ ng cơ rèm c a, c a cu n, c ng.                          đ âm trên th trư ng.

    · Hƒn gi ho‚c đi	u khi­n đ ng cơ t xa theo th i gian th c             · An toàn, ch ng cháy n
    · Đi n áp 220V - 50Hz                               · Đi n áp 220V - 50Hz
    · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC                         · Công su t t i đa 3500W
    · Kính cư ng l c ch ng xư c, ch ng bám vân tay                   · Nhi t đ ho t đ ng -10ºC ÷ 50ºC
    · Ki­u dáng vuông/ ch nh t                            · Kính cư ng l c ch ng xư c, ch ng bám vân tay
                                              · Ki­u dáng vuông/ ch nh t
             13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19