Page 9 - Catalog FPT Smart Home
P. 9

Giải pháp an ninh thông minh                                              Camera phát hi n ngư i và g i thông báo cnh báo

                                              Nút b m khn c p SOS đ­ g i cnh báo ho‚c

                                              thông báo đ n ngư i thân

    Giải pháp truyền hình


      M kênh, chương trình b ng gi ng nói


      Kho n i dung đa d ng gm gii trí, giáo d c, yoga...

      UEFA Champions League, HBO, K+, Vleague, VBA
                                                                       FPT Sma Home  08
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14