Page 8 - Catalog FPT Smart Home
P. 8

Giải pháp chiếu sáng thông minh                                              T đ ng b t đèn khi có chuy­n đ ng

                                              B t/ t t đèn b ng gi ng nói Ti ng Vi t

                                              Đi	u ch
nh cư ng đ ánh sáng và màu s c theo l ch hƒn gi

                                              Đi	u khi­n linh ho t theo nhóm ho‚c riêng l„


    Giải pháp điều khiển thông minh
      Đi	u khi­n b ng gi ng nói ti ng Vi t ho‚c

      t xa qua sma phone

      Hƒn gi ho t đ ng t o ng cnh/ k ch bn
                                                          OK Google, b t máy hút b i
      yêu thích m t cách t đ ng

      Đóng/ m rèm thông minh, l p l ch t đ ng


      Lên l ch tư i cây t đ ng
             07
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13