Page 6 - Catalog FPT Smart Home
P. 6

3 YẾU TỐ TẠO SỰ KHÁC BIỆT

                    NGÔI NHÀ THƯỜNG & NGÔI NHÀ THÔNG MINH             SANG TRỌNG                     DỄ SỬ DỤNG                   THÔNG MINH                                                                T đ ng hóa
              Thi t k tinh t                  Ai trong nhà
               sang tr ng                  đ	u s  d ng đư c                 An ninh d li u


           Џng b thm m n i th t               B t t t có k t h p                Lưu tr đám mây
                                    đi	u khi­n qua ng d ng
            Thi t k sn phm hòa                                         AI - Ki­m soát
            vào không gian s ng                Đi	u khi­n gi ng nói                 năng lư ng
             05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11