Page 3 - Catalog FPT Smart Home
P. 3

FPT Sma Home   34      Sứ mệnh      Chúng tôi mong mu n mang đ n m t không gian s ng thông minh
      và hi n đ i v i chi phí h p lý nh t cho ngư i dân Vi t Nam.
      Tầm nhìn      FPT Sma Home hư ng đ n tr thành thương hi u nhà thông minh
      hàng đ u không ch
 trong nư c mà còn trên th gi i. Chúng tôi cam

      k t luôn tiên phòng đ i m i, ng d ng k thu t hi n đ i, tích h p
      công ngh tiên ti n vào cu c s ng mi ngư i dân.
      Ông LÊ TRỌNG ĐỨC

      GIÁM ĐỐC FPT SMART HOME

                                                                       FPT Sma Home  02
   1   2   3   4   5   6   7   8