Page 2 - Catalog FPT Smart Home
P. 2

GIỚI THIỆU


                                                   Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Telecom


                                                   Công ty C ph n Vi n thông FPT (tên g i t t là
                                                   FPT Telecom) là thành viên thu c T p đoàn công ngh

                                                   hàng đ u Vi t Nam FPT, m t trong nh ng nhà cung c p
                                                   d ch v Vi n thông và Internet hàng đ u khu v c. Trong

                                                   hơn 20 năm qua, FPT Telecom luôn n m trong Top 3 nhà
                                                   cung c p d ch v Internet hàng đ u t i Vi t Nam.                                                   Không ch
 d ng l i  đó, FPT Telecom còn là đơn v đi đ u

                                                   trong lĩnh v c truy	n hình, thanh toán và nhà thông minh.

             01
   1   2   3   4   5   6   7