Page 7 - Catalog FPT Smart Home
P. 7

Gi i Pháp Đi u Khi n


                                         Nhi	u cách th c đi	u khi­n phù h p v i thói quen c€a
                                         t ng thành viên trong gia đình.


                                              Gi i Pháp Chi u Sáng


                                              Cư ng đ và màu s c ánh sáng ngôi nhà
                                              hòa theo ng cnh.
                                              Gi i Pháp An Ninh


                                              An tâm m i lúc m i nơi v i h th ng camera giám sát,
                                              cm bi n c a và cm bi n chuy­n đ ng g i cnh báo

                                              qua đi n tho i.


                                         Gi i Pháp Truy n Hình


                                         B đi	u khi­n nhà thông minh v i k t h p đ u thu truy	n hình
                                         v i hàng trăm kênh truy	n hình và kho phim gii trí.

    Giải Pháp Tổng Thể                                                          FPT Sma Home  06
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12