FPT Smart Logo
banner tin tức
banner tin tức

16/06/2023

Hướng dẫn sử dụng Công Tắc Cảm Ứng Hera

1. Thêm thiết bị

Tại màn hình chính trên ứng dụng FPT Life chọn biểu tượng dấu ✚ để thêm thiết bị

Chọn chuẩn kết nối ZigBee, sau đó chọn Công tắc

Nhấn giữ nút 1 trên công tắc, tiếp theo nhấn thả nút 2 liên tục 5 lần, đèn nút 1 và nút 2 sẽ chớp tắt liên tục

Tìm thấy thiết bị và chọn Cài đặt ngay

Chọn Kết thúc để hoàn tất thiết lập

2. Reset thiết bị

  • Nhấn giữ nút 1 trên công tắc, tiếp theo nhấn thả nút 2 liên tục 5 lần.
  • Đèn nút 1 và nút 2 sẽ chớp tắt liên tục là reset thành công.

3. Tính năng kịch bản

Tại màn hình chính chọn biểu tượng ⚡ để vào phần kịch bản

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo kịch bản mới

Đặt tên cho kịch bản

Thiết lập các lệnh điều khiển

Chọn Kết thúc để hoàn tất

4. Tính năng lập lịch

Tại màn hình chính chọn biểu tượng Đồng Hồ để vào phần lập lịch

Chọn biểu tượng dấu ✚ để tạo lập lịch mới

Đặt tên cho lập lịch

Thiết lập thời gian muốn điều khiển

Thiết lập các lệnh điều khiển, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

5. Liên kết Google Home

Tải và mở ứng dụng Google Home sau đó đăng nhập tài khoản Google cần liên kết

Chọn biểu tượng dấu ✚ sau đó chọn Thiết lập thiết bị

Chọn Hoạt động với Google

Tìm Rogo Life trong danh sách, sau đó chọn kiểu đăng nhập theo tài khoản FPT Life

Liên kết thành công sẽ hiển thị các thiết bị trong ứng dụng Google Home

Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Bộ Sản Phẩm FPT Smart Home